NHPC WEB
Fifth License Examination Schedule Notice Fifth License Examination Notice Fourth License Examination Notice Third License Examination Notice Notice for third Licensing Examination Notice For Registration Certificate Notice of Retotaling (2078-10-11) Results of Retotaling (2078-10-11) Notice for Dental (2078-10-12) Urgent Public Notice (2078-10-12) Retotling Notice (2078-09-12) Result (2078-09-10) EXAM NOTICE (2078-09-08) EXAM NOTICE (2078-09-09) EXAM NOTICE (2078-09-10) EXAM NOTICE (2021-12) SAMABEDANA NOTICE FOR LICENSE RENEWAL. NOTICE FOR LICENSE (COPY ) SECOND LICENSING EXAMINATION NOTICE Rules To Follow During Examination Computer Related Exam Rule License Exam Notice Notice
Jan 16 , 2022

TSLC को दर्ता प्रमाण पत्र जारी गरिएको बारे सूचना

TSLC को दर्ता प्रमाण पत्र जारी गरिएको बारे सूचना

परिषदको यहि २०७८-०९-०१ को निर्णय अनुसार TSLC तहको लाइसेन्स वितरण भैरहेको छ I कोभिड –१९ को कारणले स्वास्थ्यका मापदण्ड कायम गरि दर्ता प्रमाणपत्र लिनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ

रजिस्ट्रार

Contact Us

977-1-4373118, 1-4375079
 
 
Nepal Health Professional Council (NHPC) Bansbari, Kathmandu, Nepal
Total registered professionals
Male Female Other Total
Dentistry 213 783 0 996
General Medicine 12894 10429 3 23326
Laboratory Medical Sciences 5535 11350 8 16893
Miscellaneous & Traditional Medicine 246 233 6 485
Optometry Science 964 1030 0 1994
Physical therapy and C. B. R. 695 860 3 1558
Public Health 1778 2455 18 4251
Radiology / Imaging 1090 828 0 1918
Total 23415 27968 38 51421