NHPC WEB
नवौँ नाम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा समय तालिका सम्बन्धी सूचना New Exam Center For Ninth License Examination नवौँ नाम दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा सम्बन्धी सूचना नवौँ नाम दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षा सम्बन्धी सूचना 8 License Exam Result Publication आठौँ नाम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा समय तालिका सम्बन्धी सूचना नाम दर्ता प्रमाणपत्र बितरण सम्बन्धी सूचना New Exam Center For Seventh License Examination Seventh License Examination Schedule Notice
Jan 16 , 2022

TSLC को दर्ता प्रमाण पत्र जारी गरिएको बारे सूचना

TSLC को दर्ता प्रमाण पत्र जारी गरिएको बारे सूचना

परिषदको यहि २०७८-०९-०१ को निर्णय अनुसार TSLC तहको लाइसेन्स वितरण भैरहेको छ I कोभिड –१९ को कारणले स्वास्थ्यका मापदण्ड कायम गरि दर्ता प्रमाणपत्र लिनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ

रजिस्ट्रार

Contact Us

977-1-4373118, 1-4375079
Nepal Health Professional Council (NHPC) Bansbari, Kathmandu, Nepal
 
Total registered professionals
Male Female Other Total
Dentistry
General Medicine
Laboratory Medical Sciences
Miscellaneous & Traditional Medicine
Optometry Science
Physical therapy and C. B. R.
Public Health
Radiology / Imaging
Total