NHPC WEB
Sixth License Examination For PCL Result Sixth License Examination For PCL Schedule Notice Sixth License Examination Result Notice Sixth License Examination Schedule Notice Fifth License Examination Schedule Notice Fifth License Examination Notice Fourth License Examination Notice Rules To Follow During Examination Computer Related Exam Rule License Exam Notice Notice

License Renewal

HOME / LICENSE RENEWAL

स्थायी नाम दर्ता प्रमाणपत्र अध्यावधि

नविकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर तथा कागजात सम्बन्धी विवरण ः–

१. नाम दर्ता अध्यावधिक आवेदन फाराम : Download
२. परिषदबाट जारी भएको स्थायी नाम दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल 
३. आफु उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा मन्जुरीनामा फाराम: Download
४. दस्तुर बुझाउनका लागि बैंक खाता नम्बर ः
  (क) राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ११५०१००००२१३३००१
  (ख) नेपाल एस वि आई बैंक २०४३५२४०१००००८
  (ग) हिमालयन बैंक ००२००५७४६६००१६

५. दस्तुर
  (क) विशिष्ठ तहको लागि     रु. १५००।–
  (ख) प्रथम तहको लागि     रु. १०५०।–
  (ग) द्वितीय तहको लागि     रु. ७५०।–
  (घ) तृतीय तहको लागि    रु. ५५०।–

 

नोट:

१. परिषदबाट जारी गरिएको स्थायी नाम दर्ता प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले ५ बर्ष पुगे पछि नब्बे दिन सम्म माथि उल्लेखित दस्तुर लाग्नेछ र नब्बे दिन पछि प्रत्येक बर्षको रु. १००।– जरिवाना स्वरुप थप लाग्नेछ । 
२. परिषदबाट जारी गरिएको स्थायी नाम दर्ता प्रमाणपत्र हराएमा प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ । 
३. नाम दर्ता अध्यावधिक आवेदन फाराम तथा मन्जुरीनामा फाराम परिषदको Website www.nhpc.gov.np मा Download गरेर भर्नु पर्नेछ ।

Contact Us

977-1-4373118, 1-4375079
 
 
Nepal Health Professional Council (NHPC) Bansbari, Kathmandu, Nepal
Total registered professionals
Male Female Other Total
Dentistry 213 783 0 996
General Medicine 12894 10429 3 23326
Laboratory Medical Sciences 5535 11350 8 16893
Miscellaneous & Traditional Medicine 246 233 6 485
Optometry Science 964 1030 0 1994
Physical therapy and C. B. R. 695 860 3 1558
Public Health 1778 2455 18 4251
Radiology / Imaging 1090 828 0 1918
Total 23415 27968 38 51421